บรรณาธิการ

          นพ. สุนัย จันทร์ฉาย                                         โรงพยาบาลนครปฐม

          Suni Janchai                                                  Nakhon Pathom Hospital

รองบรรณาธิการ

          นพ. ธิติ แสวงธรรม                                           กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

          Thiti Sawaengtham                                     Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

กองบรรณาธิการต่างสถาบัน

          ศ.นพ. อภิชาติ จิตต์เจริญ                                  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          พญ. นันทิยา ตัณฑชุณห์                                  โรงพยาบาลพุทธชินราช

          นพ.ณรงค์  เห็นประเสริฐแท้                             โรงพยาบาลราชบุรี

          นพ. สมประสงค์  ทองมีสี                                  โรงพยาบาลชลบุรี

          นพ. ศุภชัย ไพบูลย์ผล                                      โรงพยาบาลราชบุรี

          พญ. รติกร อนุสรธนาวัฒน์                                โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

          นพ. นฤวัต เกสรสุคนธ์                                      โรงพยาบาลสมุทรสาคร

          รศ. ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา                        วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

          รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ผศ.ดร. ภัทร์ พลอยแหวน                                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ผศ.ดร. แสงเทียน อยู่เถา                                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ผศ. ดร. กรรณิการ์ สุวรรณโคต                         มหาวิทยาลัยมหิดล

          ดร. พัชรินทร์ สมบูรณ์                                       ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

          ดร. อัญญา ปลดเปลื้อง                                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

          รศ.ดร. สมลักษณ์  คงเมือง                               มหาวิทยาลัยศิลปากร

          นางกาญจนา สุคนธมณี                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร

 กองบรรณาธิการในสถาบัน

          นพ. ปฐม วงษ์อุบล                                           โรงพยาบาลนครปฐม

                                                                                  Nakhon Pathom Hospital

          พญ. สุธัญญา บรรจงภาค                                  โรงพยาบาลนครปฐม

                                                                                  Nakhon Pathom Hospital

          นพ. โชคชัย วงศ์บุบผา                                     โรงพยาบาลนครปฐม

                                                                                  Nakhon Pathom Hospital

          พญ. นุชนารถ โตเหมือน                                   โรงพยาบาลนครปฐม

                                                                                  Nakhon Pathom Hospital

          ทพ. ธารวิทย์ สุขเจริญ                                      โรงพยาบาลนครปฐม

                                                                                  Nakhon Pathom Hospital

ฝ่ายจัดการ

          น.ส. นาตยา เสถียรพานิช                                  โรงพยาบาลนครปฐม

                                                                                  Nakhon Pathom Hospital

          น.ส. พัทธ์ธีรา บูชาวงศ์ภิวัฒน์                           โรงพยาบาลนครปฐม

          Pattera  Buchawongpiwat                          Nakhon Pathom Hospital

เหรัญญิก

          ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล                                โรงพยาบาลนครปฐม

                                                                                  Nakhon Pathom Hospital