บรรณาธิการ

          นพ. สุนัย จันทร์ฉาย  

รองบรรณาธิการ

          นพ. ธิติ แสวงธรรม

กองบรรณาธิการต่างสถาบัน

          ศ. นพ. อภิชาต จิตต์เจริญ

          พญ. นันทิยา ตัณฑชุณห์

          นพ. สมประสงค์  ทองมีสี

          นพ. ศุภชัย ไพบูลย์ผล

          พญ. รติกร อนุสรธนาวัฒน์

          นพ. นฤวัต เกสรสุคนธ์

          รศ. ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

          รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

          ผศ.ดร. ภัทร์ พลอยแหวน

          ผศ.ดร. แสงเทียน อยู่เถา

          ผศ. ดร. กรรณิการ์ สุวรรณโคต

          ดร. พัชรินทร์ สมบูรณ์

          ดร. อัญญา ปลดเปลื้อง

          นางกาญจนา สุคนธมณี

 กองบรรณาธิการในสถาบัน

          นพ. ปฐม วงษ์อุบล

          พญ. สุธัญญา บรรจงภาค

          นพ. โชคชัย วงศ์บุบผา

          พญ. นุชนารถ โตเหมือน

          ทพ. ธารวิทย์ สุขเจริญ

ฝ่ายจัดการ

          น.ส. นาตยา เสถียรพานิช

          น.ส. อภิญญา ดีเอี่ยม

          น.ส. พัดชา สนองค์

เหรัญญิก

          ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล