กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

          นพ. สุนัย จันทร์ฉาย                                         โรงพยาบาลนครปฐม

รองบรรณาธิการ

          นพ. ธิติ แสวงธรรม                                           กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กองบรรณาธิการต่างสถาบัน

          ศ.นพ. อภิชาติ จิตต์เจริญ                                  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          พญ. นันทิยา ตัณฑชุณห์                                  โรงพยาบาลพุทธชินราช

          นพ.ณรงค์  เห็นประเสริฐแท้                             โรงพยาบาลราชบุรี

          นพ. สมประสงค์  ทองมีสี                                  โรงพยาบาลชลบุรี

          นพ. ศุภชัย ไพบูลย์ผล                                      โรงพยาบาลราชบุรี

          พญ. รติกร อนุสรธนาวัฒน์                                โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

          นพ. นฤวัต เกสรสุคนธ์                                      โรงพยาบาลสมุทรสาคร

          รศ. ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา                        วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

          รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ผศ.ดร. ภัทร์ พลอยแหวน                                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ผศ.ดร. แสงเทียน อยู่เถา                                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ผศ. ดร. กรรณิการ์ สุวรรณโคต                         มหาวิทยาลัยมหิดล

          ดร. พัชรินทร์ สมบูรณ์                                       ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

          ดร. อัญญา ปลดเปลื้อง                                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

          รศ.ดร. สมลักษณ์  คงเมือง                               มหาวิทยาลัยศิลปากร

          นางกาญจนา สุคนธมณี                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองบรรณาธิการในสถาบัน

          นพ. ปฐม วงษ์อุบล                                           โรงพยาบาลนครปฐม

          พญ. สุธัญญา บรรจงภาค                                  โรงพยาบาลนครปฐม

          นพ. โชคชัย วงศ์บุบผา                                     โรงพยาบาลนครปฐม

          พญ. นุชนารถ โตเหมือน                                   โรงพยาบาลนครปฐม

          ทพ. ธารวิทย์ สุขเจริญ                                      โรงพยาบาลนครปฐม

ฝ่ายจัดการ

          น.ส. นาตยา เสถียรพานิช                                  โรงพยาบาลนครปฐม

          น.ส. พัทธ์ธีรา บูชาวงศ์ภิวัฒน์                            โรงพยาบาลนครปฐม

          น.ส. อทิตยา  คำแดง                                         โรงพยาบาลนครปฐม

เหรัญญิก

          ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล                                โรงพยาบาลนครปฐม