ติดต่อ

ห้องสมุดโรงพยาบาลนครปฐม
เลขที่ 196 ถนนเทศา ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมือง จ. นครปฐม 73000

ผู้รับผิดชอบหลัก

Thidaporn Sa-ard
ห้องสมุดโรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ +66 3421 2885

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Thidaporn Sa-ard
เบอร์โทรศัพท์ +66 3421 2885, 098562469