ติดต่อ

ห้องสมุดโรงพยาบาลนครปฐม
เลขที่ 196 ถนนเทศา ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมือง จ. นครปฐม 73000

ผู้รับผิดชอบหลัก

Region 4-5 Journal
ห้องสมุดโรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-240069

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Supapan Athirot
เบอร์โทรศัพท์ 034-240069