กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลตามความต้องการการพยาบาลของหอผู้ป่วยใน : กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF