กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกในวินาทีแรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลราชบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล