กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (2563): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล