ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (2563): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563

					ดู ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (2563): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 39 ฉบับที่ 4   ตุลาคม - ธันวาคม 2563
เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

นิพนธ์ต้นฉบับ