ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลราชบุรี

ผู้แต่ง

  • มรกต สุวรรณวนิช พ.บ., กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำสำคัญ:

การฝากครรภ์, ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการฝากครรภ์ไม่ได้คุณภาพในหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในโรงพยาบาลราชบุรี

วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบควบคุมในหญิงตั้งครรภ์จำนวน 400 ราย ที่มารับบริการคลอดยังโรงพยาบาลราชบุรีในช่วง 1มกราคม-30 กันยายน 2562 เครื่องมือที่ใช้วิจัยได้แก่แบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อมูล 4ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป แบบวัดความรู้ เจตคติเกี่ยวกับการฝากครรภ์และความพึงพอใจต่อการบริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ในโปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการศึกษา: จากการศึกษาพบหญิงตั้งครรภ์จำนวน 180ราย (ร้อยละ 45)มาฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-35ปี การศึกษาระดับมัธยม รายได้ต่อเดือนต่ำ มีบุตรหลายคน และไม่มีประวัติความเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ พบความสัมพันธ์ของการมาฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ในมารดาที่มีสถานะแยกทางกันกับสามี การศึกษาต่ำ รายได้ต่ำ มีบุตรหลายคน และเป็นครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการศึกษานี้พบว่าสตรีทั้งสองกลุ่มที่มาฝากครรภ์ครบและไม่ครบตามเกณฑ์มีความรู้ เจตคติ ความพึงพอใจต่อการรับบริการค่อนข้างสูง และไม่แตกต่างกัน

สรุป: มารดาสถานะหย่าร้าง การศึกษาต่ำ รายได้ต่ำ มีบุตรหลายคน และเป็นครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมาฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

References
1. Joshi C, Torvaldsen S, Hodgson R, et al. Factors associated with the use and quality of antenatal care in Nepal: a population-based study using the demographic and health survey data. BMC Pregnancy Childbirth. 2014; 14: 94. doi: 10.1186/1471-2393-14-94.

2.World Health Organization. World Health statistics 2012 [Internet]. [cited year2017 july10]; Available from: apps.who.int/iris/bitstream/10665/44844/1/9789241564441_eng.pdf.

3. Dowswell T, Carroli G, Duley L, et al. Alternative versus standard packages of antenatal care for low-risk pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2010;10:CD000934.doi: 10.1002/14651858.CD000934.pub2.

4. World Health Organization. Antenatal Care in Developing Countries Promises, achievements and missed opportunities [Internet]. 2017 [cited 2018 April 4];Available from:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/

5. Isaac B, Charles M, Alice H. Factors associated with late antenatal care attendance in selected rural and urban communities of the copperbelt province of Zambia. Med J Zambia. 2012; 39(3): 29-36.

6. Raatikainen K, Heiskanen N, Heinonen S. Under-attending free antenatal care is associated with adverse pregnancy outcomes. BMC Public Health. 2007;7:268.doi: 10.1186/1471-2458-7-268.

7. Strategy and Planning Division Of MOPH connect in Thailand 2018 [Internet]. [cited year 2018 july 10];.Available from http://bps.moph.go.th/new_bps/
8. Adamu YM, Salihu HM. Barriers to the use of antenatal and obstetric care services in rural Kano, Nigeria. J ObstetGynaecol. 2002;22(6): 600–3.

9. Gudayu TW. Proportion and factors associated with late antenatal care booking among pregnant mothers in Gondar Town, North West Ethiopia. Afr J Reprod Health. 2015;19(2):94–100.

10. Badge VL, Pandey M, Solanki MJ, et al. A cross-sectional study of migrant women with reference to their antenatal care services utilization and delivery practices in an urban slum of Mumbai. J Family Med Prim Care. 2016;5(4): 759–64.

11. Titaley CR, Dibley MJ, Roberts CL. Factors associated with underutilization of antenatal care services in Indonesia: results of Indonesia Demographic and Health Survey 2002/2003 and 2007. BMC Public Health.2010;10:1.doi: 10.1186/1471-2458-10-485.

12. Johnson AA, El-Khorazaty MN, Hatcher BJ, et al. Determinants of late prenatal care initiation by African American women in Washington, DC. Matern Child Health J. 2003;7(2):103–14.

13. Alderliesten ME, Vrijkotte TGM, Wal Van der MF, et al. Late start of antenatal care among ethnic minorities in a large cohort of pregnant women. BLOG.2007; 114(10):1232-9.doi: 10.1111/j.1471-0528.2007.01438.x.

14. Alam AY, Qureshi AA, Adil MM, et al. Comparative study of knowledge, attitude and practices among antenatal care facilities utilizing and non-utilizing women. J Pak Med Assoc. 2005;55(2): 53–6.

15. Banke-Thomas OE, Banke-Thomas AO, Ameh CA. Factors influencing utilisation of maternal health services by adolescent mothers in lowand middle-income countries: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):65.

16. Simkhada B, Teijlingen ER, Porter M, et al. Factors affecting the utilization of antenatal care in developing countries: systematic review of the literature. J AdvNurs. 2008;61(3):244–60.doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04532.x.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29