กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ที่รับการดูแลในคลินิก หมอครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy