กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความรุนแรงในสถานที่ทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายของรัฐแห่งหนึ่งในภาคใต้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy