กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ เอสเอสซีเอส (SSCS) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ไขปัญหาและความพึงพอใจ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy