กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน โรคฟันผุในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตชนบท จังหวัดอุบลราชธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล