กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรอบวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยแนวคิดสบช.โมเดล (PBRI Model) เชิงบูรณาการกับพันธกิจอุดมศึกษาสู่ชุมชนสุขภาวะ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy