กรอบวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยแนวคิดสบช.โมเดล (PBRI Model) เชิงบูรณาการกับพันธกิจอุดมศึกษาสู่ชุมชนสุขภาวะ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่ง

  • กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • ศุกร์ใจ เจริญสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • พิศิษฐ์ พลธนะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • พรฤดี นิธิรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • จุฬารัตน์ ห้าวหาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อนำเสนอกรอบกระบวนการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ ผลกระทบ และข้อเสนอเชิงนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยแนวคิดเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ที่บูรณาการพันธกิจอุดมศึกษาสู่ชุมชนสุขภาวะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

References

Division of None Communicable Disease. (2021). Manual for Management of NCD Clinic Plus & Online. Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing Limited. (In Thai).

Sarakshetrin A., Malai C., Songwatthanayuth P., Kunlake S. (2020). Nursing college among production and development of primary health personnel: In the transition era. Rajawadee Journal; 10(2): 80-92. (In Thai).

Thianthavorn V., & Chitiang N. (2022). Roles of Operations in the Production of Graduates in Health Sciences in the Next Decade of Praboromarajchanok Institute. Thai J Pub H Scie; 5(1): 216-226. (In Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-22