เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

        วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Thai Journal of Public Health and Health Sciences; TJPHS) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอบเขตของวารสารครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายสุขภาพและการจัดการการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา สาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข เภสัชสาธารณสุข การพยาบาล และสาขาสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

        Thai Journal of Public  Health  and  Health  Sciences (TJPHS) aims  to  publish  original  articles  and contributions  relevant  to  public  health  and  medical  sciences. The  scope  of  the  journal  is  broad,  covering health  policy  and  management,  health  care  and  services,  health  promotion,  health  education,  behavioral health, occupational health, environmental health, toxicology, community public health, dental public health, public health pharmacy, nursing and related, and other relevant health issues of public health and medical sciences.   The   journal   is   supported   by   Faculty   of   Public   Health   and   Allied   Health   Sciences, Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health, Thailand.     

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

  1. บทความที่ได้รับการประเมินคุณภาพเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ประกอบด้วย บทความนโยบายสุขภาพและการจัดการการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา สาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข เภสัชสาธารณสุข การพยาบาล และสาขาสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. บทความทุกเรื่องต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา (Peer Reviewer) จำนวน 2-3 ท่านต่อบทความ ก่อนลงตีพิมพ์ โดยเป็นการประเมินแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) บทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชาการ ในขั้นตอนสุดท้ายจากกองบรรณาธิการ
  3. ผู้นิพนธ์จะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสาร เมื่อการตัดสินความถูกต้องตามหลักวิชาการจากกองบรรณาธิการ เป็นที่สิ้นสุด

Types of articles (ประเภทของบทความ)

บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Articleที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดการเผยแพร่)

วารสารฯ มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ 

         อัตราค่าธรรมเนียม มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer)  อย่างน้อย 2 ท่าน อัตราค่าธรรมเนียม 2,500-3,500 บาท ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องชําระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความตามอัตราที่วารสารกําหนด ก่อนเริ่มกระบวนการ review บทความ หากผู้เขียนชําระค่าธรรมเนียมล่าช้า บทความจะได้รับการตีพิมพ์ล่าช้ากว่าที่กําหนด (วารสารขอสงวนสิทธิ์สําหรับบทความที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

         โดยชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาทับเที่ยงชื่อบัญชี “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง” เลขบัญชี 931-6-01594-4 (ผู้นิพนธ์จะได้รับใบเสร็จรับเงินภายหลังจากชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว และวารสารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริงทางไปรษณีย์)

Publisher (เจ้าของวารสาร)

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก