กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                               

(Thai Journal of Public Health and Health Sciences; TJPHS)

กรรมการที่ปรึกษา

ศ. (พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร  -  อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก                                           

ศ. ร.อ. พญ. วณิชา ชื่นกองแก้ว  -  รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  -  รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต  -  รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี  -  รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  -  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ผศ. ดร. ภญ. เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล -  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

ดร. นิธิศ ธานี  -  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.วิชาญ ภิบาล  -  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ดร.ภก.บุญมี  โพธิ์คำ -  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  จังหวัดปราจีนบุรี

ทพ.วีระชาติ ยุทธชาวิทย์  -  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ทพ.ภาสกร ศรีไทย  -  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

สุนทร ปราบเขต  -  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์-  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี  -  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

บรรณาธิการที่ปรึกษา

ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช  -  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์  -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง  -  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.สุคนธา คงศีล  -  มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย  -  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. ยุวดี รอดจากภัย  -  มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร. วิทยา อยู่สุข  -  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ  -  กระทรวงสาธารณสุข

ดร.ปริญญา จิตอร่าม  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรัญญา อรุโณทยานันท์  -  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

สุฐิตา โอภาษี  -  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

บรรณาธิการที่ปรึกษานานาชาติ

Prof.Dr. Michael A. Yost  -  University of Washington, USA

Prof.Dr. Mark G. Robson  -  Rutgers, The State University of New Jersey, USA

Prof.Dr. Cordia Chu  -  Griffith University, Australia

Prof.Dr. Masahiro Kihara  -  University of Kyoto, Japan

Prof.Dr.Richard N.Neitzel  -  University of Michigan,USA

Assoc.Prof.Dr.Petra von Heideken Wagert  -   Malardalen University, Sweden

Dr.Tri Dung Phung  -  University of Queensland, Australia

Dr. Omid Dadrad  -  Walailak University

Assist.Prof.Dr.Teeranee Techasrivichien  -  WHO Thailand

 บรรณาธิการที่ปรึกษานานาชาติด้าน linguistics

 Dr. Elizabeth K.H. Thepaksorn  -  Sirindhorn College of Public Health, Trang

 บรรณาธิการ

ผศ.ดร.พยงค์  เทพอักษร  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ดร.บุบผา รักษานาม  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.นพ.พงษ์เทพ วิวรรธนะเดช   -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์  -  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โลห์สุนทร  -  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก  -  มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์  -  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี  -  มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต  -  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์  -  มหาวิทยาลัยทักษิณ

รศ.ดร. จรวย  สุวรรณบำรุง  -  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร. จำนงค์ ธนะภพ  -  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์  -  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  -  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.อ. ผศ. ดร. นพ. ราม รังสินธุ์  -  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ผศ.ดร. วาริท  เจาะจิตต์  -  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.ชาคริยา  พรมสุบรรณ์  -  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร  -  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต  -  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข  -  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ระบาดวิทยา

ดร.จุรีรัตน์ กิจสมพร  -  สถาบันพระบรมราชชนก

ผศ.(พิเศษ) ดร.สมตระกูล ราศิริ  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ดร.สุพัฒน์  อาสนะ  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

ดร.อุไรวรรณ ศิริธรรม  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ดร.ภคิน ไชยช่วย  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ปริญญา จิตอร่าม  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรัญญา อรุโณทยานันท์  -  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

สุฐิตา โอภาษี  -  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

กองบรรณาธิการนานาชาติ

Assoc.Prof.Dr.Richard N.Neitzel  -  University of Michigan, USA

Assoc.Prof.Dr.Petra von Heideken Wågert  -  Mälardalen University, Sweden

Dr.Tri Dung Phung  -  Griffith University, Australia

Dr. Omid Dadrad  -  Walailak University

Assist.Prof.Dr.Teeranee Techasrivichien  -  WHO Thailand

ฝ่ายจัดการ

ดร.สุทัศน์ เสียมไหม  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ณวัฒน์   กิตติภัทรไพบูลย์  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

วิภาวรรณ แก้วลาย  -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง