กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกหรือเปลี่ยนงานของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดยโสธร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF