กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy