กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการให้ความรู้โดยการใช้หลักโภชนาการที่ส่งเสริมการหายของแผลเรื้อรัง ดูแลร่วมกับ ครอบครัว ในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy