ผลการให้ความรู้โดยการใช้หลักโภชนาการที่ส่งเสริมการหายของแผลเรื้อรัง ดูแลร่วมกับ ครอบครัว ในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน

ผู้แต่ง

  • วาสนา สุขคุ้ม , สุมิตรา ถนอมศรีอุทัย ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

คำสำคัญ:

หลักโภชนาการโรคเบาหวาน, แผลเรื้อรังโรคเบาหวาน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ของกลุ่มทดลอง 2. เพื่อเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าของแผลเรื้อรังระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการใช้หลักโภชนาการที่ส่งเสริมการ
หายของแผลเรื้อรัง ดูแลร่วมกับครอบครัว ในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 3. เพื่อเปรียบ เทียบระดับน้ำตาลใน
เลือดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้กลุ่มอย่างละ 20 คนเครื่องมือใช้แบบสอบถามความรู้ก่อน-หลัง
ในกลุ่มทดลอง และเปรียบเทียบการวัดระดับขนาดของแผล และวัดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยทั้ง 2
กลุ่ม การวิเคราะห์ใช้สถิติพื้นฐาน การเปรียบเทียบระดับความรู้ ขนาดของ และระดับน้ำตาลของผู้ป่วย ใช้
Paired t-test
ผลการวิจัยพบว่าก่อนการให้โปรแกรมความรู้กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ =15.45 หลังการทดลอง
พบว่ากลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมมีความรู้มากขึ้น = 17.10 ด้านการศึกษาขนาดของแผลกลุ่มทดลอง
หลังทำมีความก้าวหน้าของแผลดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมลักษณะขนาดของแผลดีขึ้น 1=7.92 หลังการให้
ความรู้ในกลุ่มทดลองคือ 4 =11.01ในด้านระดับน้ำตาลในเลือดกลุ่มควบ คุม ครั้งที่ 1= 200.05 หลัง
ทดลองระดับน้ำตาลลดลง 4= 157.3 กลุ่มควบคุมระดับน้ำตาลระดับน้ำตาลผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มี
แผลเรื้อรัง ครั้งที่ 1 =163.65 และครั้งที่ 4 =184.45 การควบคุมระดับน้ำตาลของกลุ่มทดลองดีขึ้น
การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มควบคุมยังมีการควบคุมระดับน้ำตาลได้น้อยกว่ากลุ่มทดลอง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-12