กองบรรณาธิการ

       ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายกสภาเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย

 

        บรรณาธิการที่ปรึกษา

ภก. วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร                   วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย

รศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภก.บรรเจิด  เดชาศิลปชัยกุล                ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ

                                                                                              

         บรรณาธิการอำนวยการ

ภก.สมสุข สัมพันธ์ประทีป             ประธานชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย

 

         กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.ชื่นจิตร  กองแก้ว                       มหาวิทยาลัยนเรศวร        หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ดร.ศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 

ผศ.ภญ.ดร.เพ็ญกาญจน์  กาญจนรัตน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                        

รศ.ภก.ดร. สุรศักดิ์        ไชยสงค์           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.ภก.บุญส่ง  หวังสินทวีกุล            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.ภควดี ศรีภิรมย์                                 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ดร.สรีย เวชวิฐาน                                   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง                            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม       

ภญ.มัลลิกา  สุพล                                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ            

ภก.สุภนัย  ประเสริฐสุข                           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู           

ภญ.วนิชา     สุประดิษฐอาภรณ์               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี          

ภญ.อังศุรัตน์  ยิ้มละมัย                            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น          

ภญ.น้ำทิพย์   มุมมาลา                            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์          

ภญ.นัทธินี  วัฒนวราสันติ์                         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่      

ภก.ราชัน  คงชุม                                      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                   

ภก.วันชัย     นนทกิจไพศาล                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง    

ภญ.รุ่งนภา กงวงษ์                               โรงพยาบาลวารินชำราบ 

ภญ.ฐิติพร      อินศร                                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

 

           ผู้กลั่นกรองและประเมินบทความวิจัย(Peer review)  

ภก.ประสาท     ลิ่มดุลย์                           ข้าราชการบำนาญ

ภก.ส่งศักดิ์  วรรณกูล                              ข้าราชการบำนาญ  

ผศ.ภญ.ดร.ณัฎฐิญา  ค้าผล                     มหาวิทยาลัยศิลปาการ

ผศ.ภญ.ดร.นันทวรรณ  กิติกรรณากรณ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.อารีย์ บุตรสอน                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ภญ.ภัทรวดี  ศรีคูณ                             มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.อนุวัฒน์      วัฒนพิชญากูล                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.อนุพันธ์  สุวรรณพันธ์                         มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ดร.ภควดี ศรีภิรมย์                                 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภก.ชัยวัฒน์   สิงห์หิรัญนุสรณ์                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ภญ.กนกพร     ชนะค้า                              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ภญ.มัลลิกา      สุพล                                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ภญ.กนกพร  ธัญมณีสิน                            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น