กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดตากที่มีต่อเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คบส.) ตามคู่มือมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy