ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดตากที่มีต่อเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คบส.) ตามคู่มือมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566

ผู้แต่ง

  • คัมภีร์ ตันภูมิประเทศ -

คำสำคัญ:

ความคิดเห็น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดตากที่มีต่อเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คบส.) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เภสัชกรที่รับผิดชอบงานการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ๆ ละ 1 คน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดตากทุกแห่ง ๆ ละ 1 คน จำนวน 128 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ หรือ Google Form ผลการศึกษาพบว่าลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดตาก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงาน คบส. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประสบการณ์ทำงานมากกว่าหรือเท่ากับ 16 ปี ระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดตากที่มีต่อเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยสูงมาก ด้านงาน คบส. อยู่ในระดับเห็นด้วยสูง การวิจัยนี้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป

คำสำคัญ: ความคิดเห็น, บุคลากรสาธารณสุข, เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คบส.)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-10