กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท* THE EFFECT OF HEALTH BELIEF ENHANCEMENT PROGRAM ON MEDICATION COMPLIANCE BEHAVIOR OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS Download Download PDF