กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการบริการทางสุขภาพสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ กลุ่มเปราะบางในระยะฟื้นฟู: กรณีศึกษาอุทกภัย* THE GUIDELINE OF HEALTH CARE SERVICE FOR VULNERABLE GROUPS IN DISASTER VICTIMS ON RECOVERY PHASE: CASE STUDY IN THE FLOOD Download Download PDF