กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม ด้วยการจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภทซับซ้อน THE DEVELOPMENT OF PSYCHOSOCIAL REHABITATION CASE MANAGEMENT MODEL FOR THE COMPLICATED SCHIZOPHRENIC PATIENTS Download Download PDF