กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบสมดุลชีวิตและการทำงานของพยาบาลจิตเวช A FACTOR ANALYSIS OF WORK LIFE BALANCE OF PSYCHIATRIC NURSES Download Download PDF