กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับ การออกกำลังกายต่อความรู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ EFFECTS OF BEHAVIORAL CHANGE COUNSELING INTEGRATED WITH EXERCISE INTERVENTION ON CIGARETTE CRAVING Download Download PDF