ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับ การออกกำลังกายต่อความรู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ EFFECTS OF BEHAVIORAL CHANGE COUNSELING INTEGRATED WITH EXERCISE INTERVENTION ON CIGARETTE CRAVING

ผู้แต่ง

  • วีระ เนริกูล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
  • เพ็ญพักตร์ อุทิศ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

Behavioral change counseling integrated with exercise, Cigarette craving, Smoking behavior, Schizophrenic with nicotine dependence patients, โปรแกรมการให้คำปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับการออกกำลังกาย, ความรู้สึกอยากบุหรี่, พฤติกรรมการสูบบุหรี่, ผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่

บทคัดย่อ

Abstract


Objectives: The objectives were to compare: 1) cigarette craving and smoking behavior of schizophrenic with nicotine dependence patients before and after receiving the intervention program, and 2) cigarette craving and smoking behavior between clients in the experimental group who received the intervention program and those in the control group who received regular nursing care.


Methods: This study is a quasi-experimental two groups repeated measures design. The sample consisted of 40 schizophrenic with nicotine dependence patients who met the inclusion criteria and had been treated in the inpatient unit of one tertiary psychiatric hospital. They were divided into 20 matched pairs, each pair having equal scores on nicotine dependence and then randomly assigned to either the experimental or the control groups, 20 subjects in each group. Research instruments comprised of: 1) the Behavioral Change Counseling Integrated with Exercise Program, 2) the Fagerstorm Test for Nicotine Dependence (FTND), 3) the Tobacco Craving Questionnaire-Short Form (TCQ-SF), and 4) the Intention to quit smoking test. All instruments were verified for content validity by 5 professional experts. The 2nd, 3rd and 4th instruments had Cronbach’s Alpha Coefficient reliability as of .82, .88 and .88, respectively. The t-test, repeated measures  analysis of variance (Repeated ANOVA) and Planed comparisons were used for data analysis. 


Results: Major findings were as follows: 1) Cigarette craving and smoking behavior of schizophrenic with nicotine dependence patients in the experimental group who received the intervention program was significantly lower than those before (p < .05). 2) Cigarette craving and smoking behavior of schizophrenic with nicotine dependence patients in the experimental group who received the intervention program was significantly lower than those of the control group who received the regular nursing care (p < .05).

บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบ 1) ความรู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ในกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับการออกกำลังกาย และ 2) ความรู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมฯ กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยกึ่งทดลองศึกษาสองกลุ่มแบบวัดซ้ำ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 40 คน ที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชแห่งหนึ่ง ได้รับการจับคู่ให้เท่าเทียมกันด้วยคะแนนพฤติกรรมการเสพติดนิโคติน แล้วถูกสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) โปรแกรมการให้คำปรึกษาฯ 2) แบบประเมินพฤติกรรมการเสพติดนิโคติน 3) แบบประเมินความรู้สึกอยากบุหรี่ และ4) แบบประเมินความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ เครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน เครื่องมือชุดที่ 2, 3, 4 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .82, .88, .88 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) สถิติความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และ planed comparisons กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ผลการวิจัย: ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความรู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมฯ น้อยกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  2. ความรู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมฯ น้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

ผ่องศรี ศรีมรกต. (2552). แนวปฏิบัติการพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่สู่งานประจำ . กรุงเทพ: เบญจผล.

รุ่งทิวา ใจจา. (2550). ผลของการบำบัดตามโปรแกรมการผสานหลักทางพระพุทธศาสนากับเทคนิคการเรียนรู้ทางจิตวิทยาต่อความตั้งใจในการเลิกสุราของผู้เสพติดสุรา. การค้นคว้าแบบอิสระหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการปรึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. (2557). การสำรวจสถิติจำนวนผู้ป่วยจิตเภทที่สูบบุหรี่. กรุงเทพฯ.

สิริรัตน์ กนกอุรุโรจน์ และสุนิดา ปรีชาวงษ์. (2552). ผลของการกดจุดสะท้อนในโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ต่ออาการถอนนิโคตินของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Bernard, P. P. N., et al. (2013). Counseling and exercise intervention for smoking reduction in patients with Schizophrenia: a feasibility study. Archives of Psychiatric Nursing, 27(1), 23-31.

Brown, S., Barraclough, B., & Inskip, H. (2000). Causes of the excess mortality of schizophrenia. British Journal of Psychiatry, 177, 212–217.

Campbell, E. C., Hurford, I. M., Esposito, A. Z., Lybrand J., Mann, S. C., & Caroff, S. N. (2013). Comorbid Addictions and Schizophrenia. Interventions for Addiction, 3, 497-502.

Capasso, R. M., Lineberry, T.W., Bostwick, J. M., Decker, P. A., & St. Sauver, J. (2008). Mortality in schizophrenia and schizoaffective disorder: An Olmsted County, Minnesota cohort: 1950–2005. Schizophrenia Research, 98, 287–294.

David, C. D. (2012). Nicotine and Tobacco [online]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus /ency/article/ 000953.htm[2013, September 10].

Daniel, J. Z., Cropley, M., & Fife-Schaw, C. (2006). The effect of exercise in reducing desire to smoke and cigarette withdrawal symptoms is not caused by distraction. Addiction, 101, 1187-1192.

Fagerstrom, K. O. (1993). Effectiveness of Nicotine patch and nicotine gum as individual versus combined treatments for tobacco withdrawal symptoms. Psychopharmacology, 111, 271-277.

Forchuk, C., Norman, R., Malla, A., Vos, A., & Martin, L. (1997). Smoking and Schizophrenia. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 4, 355-359.

Heishman, S. J., Singleton, E. G., & Moolchan, E.T. (2003). Tobacco Craving Questionnaire:reliability and validity of a new multifactorial instrument. Nicotine and Tobacco Research, 5(5), 645-654.

Jennifer, D. G., & Eden, A. E. (2007). How to treat nicotine depence in smoker with schizophrenia. Current Psychiatry, 6(7).

Kilian, R., Becker, T., Krüger, K., Schmid, S., & Frasch, K. (2006). Health behavior in psychiatric in-patients compared with a German general population sample. Acta Psychiatrica Scandinavica, 114, 242–248.

Levin, L. A., D. Talley, & G. Thayer. (1996). Succession of macrobenthos in a created salt marsh. Marine Ecology Progress Series. 141(1–3), 67–82.

McChrgue, D. E., Gulliver, S. B., & Hitsman, B. (2002). Would smokers with schizophrenia benefit from a more flexible approach to smoking treatment. Addiction, 97, 785-791.

McCreadie, R. G., & Kelly, C. (2000). Patient with Schizophrenia who smoke private disaster. British Journalof Psychiatry, 176, 109.

McGrath, J., Saha, S., Chant, D., & Welham, J. (2008). Schizophrenia: A concise overview of incidence, prevalence, and mortality. Epidemiologic reviews, 30, 67-76.

Phanthunane, P., Vos, T., Whiteford, H., Bertram, M. & Udomratn, P. (2010). Schizophrenia in Thailand: prevalence and burden of disease. Population Health Metrics, 8-24.

Prochaska, J., Johnson, S., & Lee, P. (2009). The transtheoretical model behavior change. The Handbook of Health Behavior Change, 3, 85-106.

Riggs, R. L., Hughes, J. R., & Pillitteri, J. L. (2001). Two behavioral treatments for smoking reduction: A pilot study. Nicotine and Tobacco Research, 3, 71–76.

Robinson, T. E., & Berridge, K. C. (2008). The incentive sensitization theory of addiction: some current issues. The Royal Society, 363, 3137-3146.

Santa, Ana, E. J., Rounsaville, B. J., Frankforter, T. L., Nich, C., Babuscio, T., Poling, J., et al. (2009). D-Cycloserine attenuates reactivity to smoking cues in nicotine dependent smokers: A pilot investigation. Drug Alcohol Dependence, 104, 220–227.

Shaw, D., & Al’Absi, M. (2008). Attenuated beta endorphin response to acute stress is Associate with smoking relapse. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 90, 357-362.

Steptoe, A., & Ussher, M. (2006). Smoking, cortisol and nicotine. International Journal of Psychophysiology, 59, 228-235.

Strasser, K. M. (2002). Smoking reduction and cessation for people with schizophrenia [online]. Available from:http: //www.health. vic.gov.au/mentalhealth/publications/smoke/smoke.pdf [2014, January4].

Taylor, A. H., Katomeri, M., & Ussher, M. (2005). Acute effect of self-paced walking on urges to smoke during temporary abstinence. Psychopharmacology, 181, 1-7.

Taylor, A. H., Ussher, M. H., & Faulkner, G. (2007). The acute effects of exercise on cigarette cravings, withdrawal symptoms, affect and smoking behaviour: A systematic review. Addiction, 534–543.

Veena, K., & Peggy, P. (2005). Review nicotine use in schizophrenia: The self medication hypotheses. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 29, 1021-1034.

Williams, J. M., & Foulds, J. (2007). Successful tobacco dependence treatment in schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 164, 222–227.

Winterer, G. (2010). Why do patients with schizophrenia smoke?. Current Opinion in Psychiatry, 23(2), 112–119.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-01-25