กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ Download Download PDF