กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้ากับการเสพติดอินเทอร์เน็ตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล