ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้ากับการเสพติดอินเทอร์เน็ตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แต่ง

  • ลลิตา วงศ์แก้วประจักษ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทัศนา ทวีคูณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พัชรินทร์ นินทจันทร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

การเสพติดอินเทอร์เน็ต, การเห็นคุณค่าในตนเอง, ภาวะซึมเศร้า, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์ : การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง และภาวะซึมเศร้า กับการเสพติดอินเทอร์เน็ตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

                วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 2) แบบประเมินการเสพติดอินเทอร์เน็ต 3) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง และ 4) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

                ผลการศึกษา : พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเสพติดอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (rs = -.36, p < .001) และภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเสพติดอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (rs = .42, p < .001)

                สรุป : ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการวางแผนให้การดูแลและป้องกันการเสพติดอินเทอร์เน็ตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-11