กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและหาความตรงของแบบวัดคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล