กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันและการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล