กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ผู้ป่วยเปีนศูนย์กลาง และการบูรณาการการบริหารจัดการระบบบริการในประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy