กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหว่างกลุ่มผู้ป่วย ความด้นโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความด้นโลหิตได้ กับกลุ่มที่ควบคุมระดับความด้นโลหิตไม่ได้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy