กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับหน่วยเบิกจ่าย (GFMIS) ของโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF