กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF