ประสิทธิผลของการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์

Main Article Content

เครือหยก แย้มศรี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ที่ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง


รูปแบบและวิธีวิจัย : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action research design) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์จำนวน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 32 คน และได้รับการสอนโดยอาจารย์ร่วมกับการสอนผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ทุกสัปดาห์ๆละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมจำนวน 32 คนได้รับการสอนโดยอาจารย์ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังเรียนและแบบประเมินทักษะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Descriptive Statistics และ t-test


ผลการวิจัย พบว่า


       1.คะแนนเฉลี่ยความรู้ของกลุ่มทดลองภายหลังที่ได้รับการสอนโดยอาจารย์นิเทศร่วมกับ การใช้แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ช่วยสอน นักศึกษามีคะแนนสูงขึ้น


  1. คะแนนเฉลี่ยความรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

  2. คะแนนเฉลี่ยทักษะการพยาบาลของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สรุป : ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้งานแอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการพยาบาลผู้คลอดในระยะคลอดเพิ่มขึ้น        


คำสำคัญ : ประสิทธิผล, แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting, วิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

World Economic Forum. New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology 2016 . Retrieved December 24, 2018, from http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf

ราชกิจจานุเบกษา. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580). สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2561 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2560: 93 – 131.

ราชกิจจานุเบกษา. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2561 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/199/T19.PDF

สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. การปฏิรูปอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2561: 1 –6.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2561 จาก http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php

Cuaca D., Dhaniar A. & Udiana P. Basic Japanese Grammar and Conversation e-learning through Skype and Zoom Online Application. Retrieved December 24, 2018, from www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917321038

David Mario Smith, J. L.. The Aragon Research Globe for Web and Video Conferencing, 2015: Focus on Platforms and Outcomes. Retrieved December 24, 2018, from https://aragonresearch.com/the-aragon-research-globe-for-

Esteban V.. Mobile Distance Learning with Smart phones and Apps in Higher Education. Retrieved December 24, 2018, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1045122.pdf

Knowles MS, Holton EG, Swanson RA. (1998). The adult learner: the definitive classic in adult education and human resources development. Houston (TX): Gulf.

สุจิตรา เอิบอาบ และสุนีย์ ลีวิรัตน . ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ที่ได้รับการบริหารยาโดยการพ่นแบบฝอยละอองต่อความรู้ทักษะการบริหารยาและการตอบสนองการหายใจ.วารสารสภาการพยาบาล ,2557; 29 (4) :105-120.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จำกัด ; 2560 : 76-78.