เผยแพร่แล้ว: 2019-11-21

การศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม

ศิริภัททรา จุฑามณี, สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา, เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม

141-148

การศึกษาความแตกฉานทางสุขภาพในการดูแลเท้า และพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

อัจฉรา มีนาสันติรักษ์, อนุชา ไทยวงษ์, วารุณี สมภักดี, วราพร อุตริ, รัศมี โยธา, รัศมี คำภู, วนิดา จันทรักษ์, วรรณวรัตน์ วาจารี, วันเฉลิม แหวนหล่อ, วันวิสา ชิณวงค์

157-167

บทความวิชาการ ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย

อุมาสวรรค์ ชูหา, พัชรา สมชื่อ, สุภาวดี นาคสุขุม, ปุณรดา พวงสมัย, รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์, จริยา มงคลสวัสดิ์

176-186