ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

รัชนี หนูนาม
ปรางค์มณี เดชคุ้ม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความสำเร็จและระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อสม./ ผู้รับบริการใน 8 ด้านตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข


วิธีการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ 9 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นจำนวน 346 คน โดยการสุ่มตัวอย่างส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพได้จากข้อมูลสัมภาษณ์ เชิงลึกจาก อสม. และผู้รับบริการ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 8 ด้านแบ่ง ออกเป็น 5 ระดับ ตามมาตราส่วนของ ลิเคิร์ท ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percency) ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deriation) และสถิติอ้างอิง(Inferential) ได้แก่ t-Testและone-way Anova ในเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) จากแบบสัมภาษณ์ 


ผลการวิจัย : พบว่าระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดนภาพรวมความสำเร็จอยู่ในระดับมาก (x̄=3.78, SD.=.45) และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่าด้านการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้านมีความสำเร็จมากที่สุด  ( x̄ = 3.99, SD.=.53)2.เปรียบเทียบระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามปัจจัยด้านบุคคลโดยภาพรวมพบว่าเป็นไปความสมมุติฐานการวิจัยโดยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา  รายได้  ประสบการณ์การปฏิบัติงาน อบรมด้านสาธารณสุขของประชาชนที่ต่างกันมีระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัญหาที่พบคือการขาดศูนย์บริการสาธารณสุข การสนับสนุนงบประมาณและการสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่


คำสำคัญ : ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า. นนทบุรี. กระทรวงสาธารณสุข ; 2536.

ฉัตรวรัญ องคสิงห์. อาสาสมัครสาธารณสุข : ศักยภาพและบทบาทในบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ; 2550.

ชัชกร เจริญภักดี. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) ; 2554 (สำเนาเอกสาร)

ชาลี ยะวร และ ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์. การประเมินผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาชาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพ ; 2553:3 (2) 1.

ศูนย์ส่งเสริม การศึกษาตามอัธยาศัย. [ออน-ไลน์]; 2553.http://dnfe5.nfe.go.th/ilp.socl/index.html. ค้นวันที่14 เมษายน 2560

สาคร การะหงส์. การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. ปริญญานิพนธ์ , เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2547. (สำเนาเอกสาร)

พีระ ศิริไพบูลย์ . แนวทางการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขต่องานสาธารณสุขมูลฐาน กรณีศึกษา เขตพญาไท วารสาร วิทยบริการ, 2553 ; 21(2). 30