ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

Main Article Content

จารุณี ลาลุน
นัทธมณ พันธ์แก้ว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและ ศึกษาระดับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร


วิธีการวิจัย เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวางโดยกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 335 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ Chi sqare Fisher’s exact test   


ผลการวิจัย : พบปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) เพศมีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการจูงใจบุคลากร 2) อายุ มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการได้มาซึ่งบุคลากรและด้านการธำรงรักษาบุคลากร 3) ระดับการศึกษามีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาบุคลากร 4) สถานะการจ้างงาน มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการจูงใจบุคลากร 5) รายได้มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจูงใจบุคลากรและ 6) สาเหตุการเข้าทำงาน มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจูงใจบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน 7)ประสบการณ์การทำงานมีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการได้มาซึ่งบุคลากร และด้านการจูงใจบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.05 ตามลำดับระดับของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง        (gif.latex?\bar{X}=3.28, SD=0.499) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านการจูงใจบุคลากร มีค่ามากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=3.36, SD=0.596)รองลงมาคือด้านการธำรงรักษาบุคลากร (gif.latex?\bar{X}=3.33, SD=0.849)    และด้านการได้มาซึ่งบุคลากร (gif.latex?\bar{X}=3.27, SD=0.859)ส่วนด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (gif.latex?\bar{X}=3.08, SD=0.561)


คำสำคัญ : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”แนวคิดและยุทธศาตร์ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่10(2550-2554)”

สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์.การบริหารทรัพยากรมนุษย์:หลักการและแนวคิด.กรุงเทพฯ:เวิลด์เทรดปรัเทศไทย;2549.

Yamane, Taro. Statistics: An Introductory Analysis. (3th ed.), New York, Harper and Row, 1973.

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2560. ม.ป.

กฤษณา หวังเจริญ. ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจพนักงานธนาคารกรุงไทย เขตเพชรบุรี [การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต].ม.ป.พ., 2553.

กิตติ มิลำเอียง. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [วิทยานิพนธ์]. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2557.

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร.รายงานประจำปีในช่วงปีงบประมาณ 2561. ม.ป.ท.

ณิชาพัชร มณีรัตน์. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง[รายงานการวิจัย]. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.

พรทิพย์ คำพอ.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12. วารสารการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2554; 16(6): 67-69.