ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำในผู้ป่วยผ่าตัดที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายในโรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

จินตนา ดีป้อม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาการเกิดอุบัติการณ์ภาวะอุณหภูมิกายต่ำและความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำระหว่างการระงับความรู้สึกทั่วร่างกายของผู้ป่วย โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาแนวทางดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ศึกษาจากใบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย จำนวน  251 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง  251 ราย (ผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป  ASA physical status class 1-4  มีบันทึกการเฝ้าระวังอุณหภูมิกายซึ่งโดยใช้โพลบวัดอุณหภูมิกายทางโพรงจมูกภายใน 15 นาทีหลังเริ่มให้ยาระงับความรู้สึกและทุก 15 นาที จนเสร็จสิ้นการระงับความรู้สึก  บันทึกการทดแทนสารน้ำ/เลือดและส่วนประกอบของเลือด) วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ  Chi-square analysis และ multiple logistic regression analysis  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยมีอุบัติการณ์ภาวะอุณหภูมิกายต่ำกว่า 36 องศาเซลเซียส  ระหว่างให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย  ร้อยละ 17.53 (n =44) ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำระหว่างระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย คือ อุณหภูมิกายเริ่มต้นต่ำกว่า 36.5 องศาเซลเซียส (P = .000) ชนิดของการผ่าตัด (P=.008) ผู้ป่วยอายุมาก (P =.021)  และผู้ป่วยเพศชาย (P=.038) ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย