ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะภูมิไวเกินในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด Paclitaxel

Main Article Content

Supattra Jhankumpha

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงบรรยาย และศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด Paclitaxelมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะภูมิไวเกิน ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด Paclitaxel กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด Paclitaxel แล้วเกิดภาวะภูมิไวเกินทั้งหมดในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึง 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 จำนวน 30 คน และกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด Paclitaxel แล้วไม่เกิดภาวะภูมิไวเกิน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่ม 2 เท่าของผู้ป่วยที่เกิดภาวะภูมิไวเกิน จำนวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และเปรียบเทียบลักษณะ 2 กลุ่มด้วยการทดสอบไคสแคว์ ผลการวิจัย พบว่า
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.23 มีอายุ ≥ 55 ปี ร้อยละ 55.56 มีอายุเฉลี่ย 55.11 ปี มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 25.0 – 29.9 ร้อยละ 32.56 และส่วนใหญ่ไม่เป็นโรคประจำตัว ร้อยละ 51.16
2. ผู้ป่วยที่เกิด Hypersensitivity ส่วนใหญ่ได้รับการรักษาแบบ Second line ร้อยละ 53.33 ปริมาณยาที่ได้รับเฉลี่ยเท่ากับ 30 CC ระยะเวลาที่เกิด Hypersensitivity และเกิดหลังจากเริ่มรับยาประมาณ 17 นาที และส่วนใหญ่อยู่ใน grade 2 ร้อยละ 76.67
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ป่วย ลักษณะของโรคและการรักษากับการเกิดภาวะ Hypersensitivity พบว่า ปัจจัยด้านผู้ป่วย ลักษณะของโรคและการรักษามีความสัมพันธ์กับการเกิด Hypersensitivity อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกล่าวคือ ปัจจัยด้านผู้ป่วย ลักษณะของโรคและการรักษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการ เกิด Hypersensitivity


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย