การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบ้าน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ในโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

Saowaluk Rodkhunmueang

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยประยุกต์กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้ระยะเวลาในการศึกษา มกราคม 2562- ตุลาคม 2562 ดำเนินการเป็น 3 ระยะคือ 1) ระยะประเมินสถานการณ์ 2) ระยะพัฒนารูปแบบ ระยะนี้ถือเป็นการปฏิบัติการจำนวน 3 รอบปฏิบัติการ และ 3) ระยะประเมินผล  ผู้ร่วมศึกษาประกอบด้วย 1) สมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่สมัครใจร่วมเรียนรู้ จำนวน 30 คน 2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 15 แห่งๆละ 1 คน จำนวน 15 คน 3) พยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สต. จำนวน 15 คน     4) ผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลหนองหาน จำนวน 3 คน และ 5) ทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร      นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย จำนวน 5 คน ผู้ศึกษาทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการเสวนาและประชุมระดมสมอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และให้ผู้ร่วมศึกษามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ทุกกระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า


            ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มติดบ้านติดเตียง ทั้งหมดจำนวน 39 คน เป็นเพศชาย 23 คน (ร้อยละ 58.97) และเพศหญิง 16 คน (ร้อยละ 41.03)  ได้รับการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน (ADL) อยู่ในระยะพึ่งพาโดยสมบูรณ์ 17 คน (ร้อยละ 43.60) ระยะพึ่งพารุนแรง 17 คน (ร้อยละ 43.60) และได้รับการประเมินความสามารถในการสูญเสียกิจวัตรประจำวันมากที่สุด 32 คน (ร้อยละ 82.05) การประเมินความสามารถในการสูญเสียกิจวัตรประจำวันมาก 7 คน (ร้อยละ 17.95)


รูปแบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบ้านสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มติดบ้านติดเตียง ในเขตโรงพยาบาลหนองหาน มีการทดลองใช้ ประยุกต์แนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสะท้อนคิด และสามารถพัฒนารูปแบบได้ดังนี้ 1) มีรูปแบบที่ชัดเจน และมีความตระหนักร่วมกัน  2) มีกติกาสำหรับการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและเครือข่าย 3) สามารถแก้ไขปัญหาและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างครอบคลุม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย