ผลของการพัฒนาความรู้และทักษะพยาบาลวิชาชีพในการประเมินผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Main Article Content

สุรางค์ ช่างเหล็ก

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทักษะพยาบาลวิชาชีพในการใช้ SOS  Score ในการประเมินผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด เก็บข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 2 มีนาคม 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมิน SOS  Score 2).แบบสอบถามความรู้และแบบประเมินทักษะการปฏิบัติ มีค่า KR  0.83 แบบประเมินความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่นของอัลฟาครอนบารค 0.86  ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ Wilcoxon matched pairs signed ranks test  ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา


           ผลการวิจัยพบว่า  ก่อนการพัฒนาการใช้แบบประเมิน SOS  Score มีค่ามัธยฐานของคะแนนความรู้ 6.0 (IQR=3.0) คะแนนอยู่ระหว่าง 4-10 คะแนน  ความรู้หลังการพัฒนามีค่ามัธยฐาน 10.0 (IQR=0.0) หลังการพัฒนามีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value< 0.001) ทักษะในการประเมิน SOS Score หลังการอบรม แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากร้อยละ 72.0 การประสานงานที่ดีระหว่างสหสาขาวิชาชีพ  ได้รับความไว้วางใจร้อยละ 72.0 มีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์


ร้อยละ 68.0   SOS Score สามารถใช้ประเมินอาการของผู้ป่วยได้ทันทีนำไปสู่การรักษาที่เหมาะสม


           

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย