การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว และความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

จิตราพร โคตรมหา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการดูแล ระดับสัมพันธภาพในครอบครัวและระดับความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 120 รายที่ทำหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2สัปดาห์ ถึง 1ปีขึ้นไป  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินกาทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง  แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัวและความเครียดของผู้ดูแล ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และความเที่ยงของเครื่องมือโดยคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.96, 0.89 และ 0.77 ตามลำดับ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนเดือนมีนาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ77.50) อายุเฉลี่ย 57.48 ±11.08 ปีและทุกรายนับถือศาสนาพุทธ ผู้ป่วยมีความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 90)  ส่วนใหญ่มีสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยผู้ดูแลและครอบครัวอยู่ในระดับดี ( 3.07, SD=0.41) ความเครียดอยู่ในระดับต่ำ ( 3.07, SD=0.41) ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ดูแลหลักที่มีระดับความเครียดสูง เพื่อช่วยลดความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย