การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน บ้านแม่นนท์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

เกษดาพร ศรีสุวอ

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจากการวินิจฉัยโดยแพทย์จำนวน 48 คน ที่มารับบริการที่ รพ.สต.บ้านแม่นนท์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดความรู้ จำนวน 13 ข้อ และ แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 7 ส่วน ผลวิจัยพบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3อ 2ส มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 2.30 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่ถึงกับระดับที่น่าพึ่งพอใจ


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย