ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการบริการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย

Main Article Content

จรัสศรี อาจศิริ

บทคัดย่อ

       การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการบริการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์คุณภาพรพ.สต.ติดดาว ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรพ.สต.จังหวัดหนองคาย ประชากร คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงานบริการแพทย์แผนไทยในรพ.สต.จังหวัดหนองคาย 148 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 118 คน และสนทนากลุ่ม 12 คน โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


       ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 (S.D.=0.53) ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการบริการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์คุณภาพรพ.สต.ติดดาว ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน  รพ.สต.จังหวัดหนองคาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.836, p-value < 0.001) โดยปัจจัยการบริหารด้านการจัดการ การควบคุมกำกับ (p-value < 0.001)  ด้านการจัดการ การจัดองค์การ (p-value < 0.001) และด้านวัสดุอุปกรณ์ (p-value = 0.004) สามารถร่วมกันพยากรณ์การบริการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์คุณภาพรพ.สต.ติดดาว ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน   รพ.สต.จังหวัดหนองคาย ได้ร้อยละ 75.4 (R = 0.754, P-value <0.001) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ปัจจัยด้านบุคลากร และงบประมาณ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย