ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการ ของสมาชิกครอบครัวระยะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก

ผู้แต่ง

  • ไพรัตน์ สวมขุนทด
  • Wannee Deoisres

คำสำคัญ:

ความต้องการของสมาชิกครอบครัว, การตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัว, ระยะก่อนผ่าตัดต้อกระจก

บทคัดย่อ

การประเมินความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองแก่สมาชิกครอบครัวได้ตรงความต้องการมากที่สุด การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกที่แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร เดือน เมษายน-มิถุนายน 2560 จำนวน 82 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยเลือกสมาชิกครอบครัวทุกรายที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวและผู้ป่วย และแบบสอบถามความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัว ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .90 และ .96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบทีแบบสองกลุ่มที่ไม่อิสระจากกัน

ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกโดยรวม (M =2.46, SD = 0.37) และรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวโดยรวม (M =1.63, SD = 0.50) และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการกับการได้รับตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัว พบว่า การได้รับตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าความต้องการของสมาชิกครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งโดยรวม รายด้าน และรายข้อทุกข้อ ผลการวิจัยเสนอแนะว่า พยาบาลที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่ผ่าตัดต้อกระจก ควรพัฒนาระบบการพยาบาล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกอย่างเหมาะสม

References

Kaewjira, S., Kungongkei, W., & Keeratiyutawong, P. (2011). Nursing care needs and receive care of family’s members of patients having major surgery during the intraoperative period. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 19(1), 14-19. [In Thai]
Pongam, S., Kunsongkeit, W., & Duangpaeng, S. (2012). Family member’s needs and needs responses during waiting time for patient’s undergoing major emergency surgeries. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 20(3), 85-96. [In Thai]
National Health Security Office . (2017). Specific Management Office. Project Management Approach to Maintaining Vision Impaired Patients Due to Eye Lens (Cataract surgery) in the National Health Insurance System: National Health Security Office, Bangkok. [In Thai]
Carmody, S., Hicky, P., & Bookbinder, M. (1991). Perioperative needs of families. AORN Journal, 54, 561-567.
Davis, Y., Perban, M., Hurd, A. M., Jagersky, R., Gorman, W. J., Lynch-Carlson, D., & Senseney, D. (2014). Journal of PeriAnethesia Nursing, 29(2), 119-128.
Dexter, F., & Epstein, R. H. (2001). Reducing family members' anxiety while waiting on the day of surgery: Systematic review of studies and implications of HIPAA health information privacy rules. Journal of Clinical Anesthesia, 13, 478-481.
Faul, F., Erdfelder, E., Lang, L.G. & Buchner, A. (2007). G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavioral
Research Methods, 39(2),175-91.
Galione, K. M. (1984). Assessing and intervention with families of CCU patents. Nursing Clinics of North America, 19(3), 427-432.
Geoffrey, T., Michael, C., & Ladan, E. (2008). Cataract surgery for the developing world. Curr Opin Opthalmol, 19(1):55-9
Homjuntanakul, K. (2002). The stress of patients waiting for eye cataract surgery
[master’sthesis]. KhonKaen: KhonKaen University;71 p. [In Thai]
Khan, F., & Nazir, S. (2007). Assessment of preoperative anxiety in patients for elective
surgery. J Anesth Clin Pharmacology, 23(3):259-62.
Pituksung, A., Tanterothum, J., Supharerx, S., & Waranukulsak, O. (2011). The study of anxiety, stress and information required of the preoperative outpatients. Journal of Nursing Science, 4(1),39-42. [In Thai]
Rao, G. N., Khanna, R., & Payal, A. (2011). The global burden of cataract. Curr Opin
Opthalmol, 22(1):4-9.
Sayin, Y. & Aksoy, G. (2012). The nurse's role in providing information to surgical patients and family members in Turkey: A descriptive study. AORN Journal, 95(6), 772-787.
Stefan, K. A. (2010). The nurse liaison in perioperative services: A family-centered approach, AORN Journal, 92(2), 150-157.
Tagadaya, M., Macapobre, R., & Rich, E. R. (2013). The impact of the use of paddle pagers on family member anxiety during the intraoperative period. Journal of Peri Anethesia Nursing, 28(6), 377-382.
Tinley, C. G., Frost, A., Hkin, K. N., Mcdermott, W., & Ewings, P. (2003). Is visual outcome compromised when next day review is omitted after phacoemulsifcation surgery?: A randomised controltrial. Br J Ophthalmol, 87(11): 1350-5.
Yenjit, W. (2005). Cataract issues in Thailand: Manual for assessment of caring situation of cataract treatment in Thailand in 2005. Bangkok: Department of Medical Service, Ministry of Public Health. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-03-2018