ผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

ผู้แต่ง

  • กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
  • นวพร มามาก
  • ณัฐนิชา ศรีละมัย
  • ละเอียด แจ่มจันทร์

คำสำคัญ:

การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็ม, ทักษะศตวรรษที่ 21, นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ  

           การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบสะดวกจำนวน 114 คน เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ปีการศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มและประมวลรายวิชา และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามการประเมินตนเองเรื่องทักษะศตวรรษที่ 21 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรรณนาและ paired t-test

          ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทักษะศตวรรษที่ 21 เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) ทั้งคะแนนรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้าน ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มมีประสิทธิภาพ อาจารย์และผู้บริหารการศึกษาพยาบาลสามารถนำการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มนี้ไปใช้ในการจัดการศึกษาพยาบาล เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boromarajonani College of Nursing Chon Buri. (2016). Course syllabus independent study. Chon Buri: Boromarajonani College of Nursing, Chon Buri. [In Thai]
Jareonsettasin, T. (2016). STEM Education policy in Thailand. Retrieved from http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1539. [In Thai]
Khrootmuang, C. (2018). Learning management for 21st century students. Retrieved from https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160908101900_10236.pptx [In Thai]
Ministry of Public Health. (2018). Strategy for health man power development. Retrieved from https://phpp.nationalhealth.or.th. [In Thai]
Roberts, S. (2011). 21st century skills' for STEM education. The American Association for Advancement of Science. Retrieved from https://www.aaas.org/blog/stemedu/21st-century-skills-stem-education
Siripatrachai, P. (2013). STEM Education and 21st century skills development. Executive
Journal. Srinakharinwirot University, 33(2), 49-56. [In Thai]
Skiba, D. J., Connors, H. R., & Jeffries, P. R. (2008). Information technologies and the transformation of nursing education. Nursing Outlook Journal, 56(5), 225-230.
Somabut, A. (2018). Promoting education in the 21st century: Using highly integrated technology. Retrieved from https://teacherweekly.wordpress.com/2014/02/10/use-technology-comprehensively-to-develop-21st-century-skills/ [In Thai]
STEM Education. (2018). STEM Thailand. Retrieved from
http://www.stemedthailand.org/?post_type=faq [In Thai]
STEM Nursing Initiative. (2018). New York University. Retrieved from
http://www.nyu-x.org/stem-nursing.
Trilling, R., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for life in our times. San
Francisco: Jossey-Bass.
Turner, K., Rakkwamsuk, S., Ruanjaiman, J., Sukgaroen, J., & Suriyanimiitsuk, T. (2016). The
pedagogical situation fostering 21st century skills of nursing students at
Boromarajonani College of Nursing, Chon Buri. Nursing Journal of the Ministry of
Public Health, 26(2), 128-141. [In Thai]
Vinijkul, S., Reansuwong S., & Sukarate P. (2014). Relationship between Academic Environment, learning happiness and academic achievement of nursing students at Kuakarun faculty of nursing, Navamindradhiraj University. Kuakarun Journal of Nursing 21(Supplement), (7-21). [In Thai]
Yoon, S. (2018). The end of college in the old sense: Higher education policy of Udom Kachintorn. Retrieved from http://oknation.nationtv.tv/blog/black/2017/12/25/entry-1 [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-12-2018